Kwaliteitsregister POH-GGZ

Voor leden

Kwaliteitsregister POH-GGZ
Registratie zorgt voor een belangrijke waarborg van de kwaliteit van het werk van de POH-GGZ.
Het laat tegenover patiënten en werkgevers zien dat de geregistreerde POH-GGZ zijn kennis en kunde up to date houdt en bouwt aan een digitaal portfolio.  Het kwaliteitsregister is een instrument om aan te tonen dat de POH-GGZ als professional aan bepaalde kwaliteitsnormen voldoet.

College van deskundigen
Het ANPG faciliteert het Kwaliteitsregister voor POH-GGZ en wordt inhoudelijk bijgestuurd door een College van Deskundigen. Op deze wijze wordt de onafhankelijkheid van het register getoetst en geborgd.

Het College van Deskundigen is samengesteld uit vertegenwoordigers van partijen vanuit het Landelijk Overleg POH-GGZ, die rechtstreeks betrokken zijn bij de invulling van de functie of in de toekomst het beroep POH-GGZ.
De leden van het college zijn afkomstig uit de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), V&VN (Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland) , NIP (Nederlands Instituut van Psychologen), BPSW (Beroepsvereniging van professionals in sociaal werk) , ZN (Zorgverzekeraars Nederland), MIND (Landelijk Platform Psychische Gezondheid) en de LV POH-GGZ.

Digitaal portfolio
Per jaar dient een POH-GGZ gemiddeld 30 accreditatiepunten te behalen om na 5 jaar opnieuw te kunnen worden geregistreerd.
Per 5 jaar geldt een puntenaantal van minimaal 150 punten in totaal.
De 30 accreditatiepunten bestaan uit tenminste 15 punten door het ANPG geaccrediteerde nascholing voor POH-GGZ (deel A).

De andere 15 punten (deel B) zijn voor intervisie en/of supervisie (maximaal 10 punten per jaar) en voor andere beroepsgebonden activiteiten, zoals deelname aan een kwaliteitswerkgroep, werkconferentie of het organiseren van een netwerkbijeenkomst. Geaccrediteerde nascholingen van andere, gelijkwaardige beroepsverenigingen kunnen ook onder deze punten opgenomen worden.

Reglement Kwaliteitsregister POH-GGZ

POH-GGZ
Zowel voor intervisie, supervisie als voor andere deskundigheidsbevorderende activiteiten kan een formulier of ander document, dat nodig is voor toekenning van de accreditatiepunten, in het Kwaliteitsregister door de ingeschreven POH-GGZ zelf worden geüpload:

Formulier Intervisie
Formulier Supervisie
Bewijsstukken beroepsgebonden activiteiten

Inschrijven
Registratie als POH-GGZ in het Kwaliteitsregister van het ANPG wil zeggen dat een POH-GGZ voldoet aan de toelatingseisen van het Kwaliteitsregister POH-GGZ (zie Reglement Kwaliteitsregister, Artikel 5) en daarbij op een gedegen wijze, volgens omschreven criteria, zijn/haar deskundigheid bijhoudt en bevordert door o.a. geaccrediteerde nascholing, intervisie of beroepsgebonden activiteiten.

Opname in het Kwaliteitsregister is 5 jaar geldig. Daarna kan een POH-GGZ zich opnieuw laten registreren voor 5 jaar.

Het register is openbaar. Werkgevers, collega’s, patiënten, andere disciplines of zorgverzekeraars kunnen nagaan of een POH-GGZ is geregistreerd in ons Kwaliteitsregister:

Inzage in register 

Het ANPG draagt zorg voor de privacy van de ingeschreven POH’s-GGZ.